دوستم، بفکرته دوستته یه قهرمانه

منو خدمات


نمایش 1 - 5 از 5

 تاریخ سفارش نام مشتری شماره تماس مشتری ادرس مشتری نام رستوران وضعیت پرداخت مبلغ فاکتور ( به تومان ) نام همکار پیک مبلغ پیک ( به تومان ) انعام مبلغ انعام ( به تومان ) توضیحات اضافی تصویر فیش
1403/04/10برگرشاپفقط مبلغ فاکتورهمکار شماره 1
1403/04/10یییییییییامینفقط کرایه ارسال10000همکار شماره 110000

یسزیس

1403/04/10تستی0912کیشکاپیتان(مبلغ فاکتور + کرایه ارسال )10000همکار شماره 110000
  • همراه با انعام
1000

تستی

1403/04/10تستی 209120532306کیشچلوشاپفقط مبلغ فاکتور10000همکار شماره 1
1403/04/10تستی09117110447کیشآذربناب(مبلغ فاکتور + کرایه ارسال )10000همکار شماره 210000
  • همراه با انعام
10000
 تاریخ سفارش نام مشتری شماره تماس مشتری ادرس مشتری نام رستوران وضعیت پرداخت مبلغ فاکتور ( به تومان ) نام همکار پیک مبلغ پیک ( به تومان ) انعام مبلغ انعام ( به تومان ) توضیحات اضافی تصویر فیش